Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused

Täiendkoolituse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alustes sätestatakse vähemalt täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi-, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate- ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. MTÜ Diabeedispetsialistid (registri kood 80379829 ) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ühingu põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. MTÜ Diabeedispetsialistid korraldab täiendusõpet järgmistes õppekavarühmades:  Meditsiin ,õendus- ja ämmaemandus, teraapia ja taastusravi.

2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2. Koolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
•    õppekava nimetus
•    õppekavarühm
•    õppekava eesmärk ja õpiväljundid
•    õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
•    õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorne, praktiline ja iseseisev töö (õppekava maht määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile)
•    õppe sisu
•    õppekeskkonna kirjeldus
•    õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud
•    lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
•    koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi või töökogemuse kirjeldus

3. TÄIENDKOOLITUSKURSUSEGA SEOTUD TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
3.2. Iga koolituse lõpus palutakse osalejatel anda tagasisidet. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga.
3.4. Tagasisidet analüüsitakse ning vajadusel tehakse muudatusi kursuse korralduses, sisus ja mahus, koolituskeskkonnas ja koolitust läbiviivates lektorites.

4. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1. Kõik õppekavad avalikustatakse MTÜ Diabeedispetsialistid koduleheküljel www.diabeedispetsialistid.ee vähemalt kaks nädalat enne koolituse toimumise algust.  Koolitustele on võimalik registreeruda eraldi e-maili aadressil koolitus@diabeedispetsialistid.ee
4.2. MTÜ Diabeedispetsialistid viib läbi koolitusi ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.
4.3. Kõik õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga.
4.4. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
4.5. Osalejatele on tagatud koolituse toimumise ajal joogivesi, tee, kohv ja kerged suupisted.

5. TÄIENDKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE ANDMISE KORD
5.1. Ühing kogub koolitustel osalejate kohta järgmisi andmeid: nimi, ametikoht, ettevõte, e-post, ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi väljastamise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.
5.2. Iga koolituse lõpus palutakse osalejatel anda tagasisidet. Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja -mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.
5.3. Vastavalt tagasiside analüüsile tehakse vajadusel muudatusi kursuse korralduses, sisus ja mahus, koolituskeskkonnas ja koolitust läbiviivates lektorites.